Celem głównym fundacji jest działalność wspierająca rozwój potencjału zawodowego i osobistego grup społecznych, w tym szczególnie osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cel główny realizowany jest poprzez poniższe cele szczegółowe:

a) Wyrównywanie szans i aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych;

b) Wspieranie rozwoju i wzmacnianie postaw aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej;

c) Inicjowanie i wspieranie podejmowania aktywności przez seniorów oraz zacieśnianie międzypokoleniowych więzi społecznych;

d) Promowanie ekonomii społecznej;

e) Przeciwdziałanie dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, wiek, narodowość oraz promowanie godzenia życia rodzinnego z zawodowym;

f) Propagowane idei społeczeństwa wielokulturowego, w tym ułatwianie procesu integracji i adaptacji cudzoziemców;

g) Propagowanie aktywnych działań obywatelskich i prospołecznych, w szczególności idei wolontariatu;

h) Wspieranie rozwoju oraz  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

i) Promowanie formalnych i nieformalnych form kształcenia i rozwoju kompetencji osobistych, wzmacniających kapitał ludzki.