Projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Ukraina

Źródło dofinansowania: dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji: od 28/09/2015 do 08/11/2015

Cele: Wzbogacenie oferty kulturalnej regionu poprzez zorganizowanie ART-STRUM – Międzykulturowej Platformy Artystycznej.

Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska jako regionu otwartego na różnorodne i wielokulturowe  przejawy twórczości artystycznej.

Propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.

Zwiększenie poziomu partycypacji Dolnoślązaków w wydarzeniach kulturalnych.

Uczestnicy: Odbiorcami projektu byli Polacy i Ukraińcy zajmujący się twórczością artystyczną w różnych sferach kultury oraz mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska, Wydarzenia artystyczne były organizowane w formule otwartej, a więc bezpłatnie dla widzów/uczestników oraz bez ograniczeń ze względu na wiek czy przynależność do konkretnej grupy społecznej.

Streszczenie: Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu we Wrocławiu wydarzenia kulturalnego ART-STRUM – Międzykulturowej Platformy Artystycznej, mającej na celu zbliżenie środowiska artystów polskich i ukraińskich. W ramach ART-STRUM powstanie pracownia artystyczna Na strychu, będąca miejscem spotkań i wspólnych inicjatyw kulturalnych artystów undergroundowych. Efektem imprezy było zawiązanie wspólnych, międzykulturowych inicjatyw artystycznych na polu muzycznym i teatralno-literackim, które zostały zaprezentowane podczas dwóch wydarzeń finałowych: Jam Session i happeningu Spoken Word. W wyniku realizacji różnorodnych wydarzeń zaplanowanych w ramach zadania, w tym w szczególności organizacji dwóch otwartych dla szerokiej publiczności wydarzeń finałowych: Jam Session podsumowującego działalność platformy muzycznej oraz wydarzenia głównego Spoken Word na zakończenie platformy literackiej oferta kulturalna regionu została wzbogacona o przedsięwzięcia kulturalne powstałe na styku dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Tym samym, realizacja ART-STRUM – Międzykulturowej Platformy Artystycznej stała się kolejnym elementem w budowaniu obrazu Wrocławia (a pośrednio całego Dolnego Śląska) jako miasta otwartego na wielokulturowe przejawy twórczości artystycznej, w których wyniku powstaje nowa jakość artystyczna, unikalna w skali regionu. Ze względu na zaproszenie do udziału w wydarzeniach finałowych, jak i pozostałych działaniach artystycznych zarówno Polaków jak i Ukraińców, powstała przestrzeń do nawiązywania i budowania dialogu międzykulturowego, poszanowania dla różnorodności kulturowej i wzmacniania otwartych, niedyskryminacyjnych postaw wobec szeroko rozumianej odmienności. W wydarzeniach finałowych, szeroko promowanych i bezpłatnych, wzięło udział łącznie około 200 Dolnoślązaków, co w skali globalnej stanowi kolejny krok do ogólnego zwiększenia partycypacji mieszkańców Dolnego Śląska w kulturze.