Źródło dofinansowaniadotacja przyznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji: od 11/04/2016 do 30/06/2016

Cele: Celem głównym projektu jest propagowanie tematyki różnorodności kulturowej, stymulowanie dialogu międzykulturowego wśród młodych Wrocławian i kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek oświatowych. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację różnorodnych form edukacyjnych (warsztatów, lekcji muzealnych, spacerów) w okresie 11.04-30.06.2016r. Ponadto projekt ma się przyczynić do zwalczania stereotypów na temat cudzoziemców poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami innych kultur i uświadamianie obustronnych korzyści z procesu włączania imigrantów w życie społeczności lokalnej w miejscu pobytu.

Uczestnicy: Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież z wrocławskich placówek oświatowych na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Streszczenie: Projekt podejmuje ważny i szczególnie aktualny w dobie nasilonych migracji i niepokojów społecznych wątek edukacji międzykulturowej najmłodszych – dzieci i uczniów z wrocławskich placówek oświatowych. Celem projektu jest promowanie tematyki wielokulturowości poprzez kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami innych kultur, a tym samym „namacalnemu” obcowaniu z różnorodnością kulturową i jej przejawami. Ukazanie uczestnikom projektu wielokulturowych wątków tworzących historię miasta, w którym mieszkają (poprzez spacery „Szlakiem kultur” i lekcje muzealne), stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze i poznania dorobku kulturowego innych narodowości (poprzez warsztaty międzykulturowe) przyczyni się do budowania w młodych Wrocławianach akceptacji różnorodności kulturowej i tkwiących u jej podstaw wartości.