Źródło dofinansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Okres realizacji: od 10/05/2015 do 27/06/2015

Cele: Cel główny projektu to promowanie tematyki wielokulturowości poprzez kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, szczeg. wśród dzieci i młodzieży z wrocł. szkół. Efektem jego realizacji będzie niwelowanie stereotypów na temat cudzoziemców poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami innych kultur i uświadamianie obustronnych korzyści z procesu włączania imigrantów w życie społeczności lokalnej. Ponadto projekt ma na celu propagowanie tematyki edukacji międzykult. w placówkach oświatowych.

Uczestnicy: Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z trzech placówek: Przedszkola nr 104, Szkoły Podstawowej nr 46, Gimnazjum nr 12. 

Efekty: W ramach projektu zostały zrealizowane 3 warsztaty międzykulturowe w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) łącznie dla 72 uczniów. Uzupełnieniem zajęć były 3 spacery po Wrocławiu „Szlakiem kultur”, w których udział wzięły dzieci i młodzież wcześniej uczestnicząca w warsztatach, a także ich nauczyciele i rodzice – ogółem 122 osoby.

Opisane działania przyczyniły się do propagowania postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla odmiennych kultur i narodowości. Istotną wartością dodaną projektu jest wprowadzenie tematyki edukacji międzykulturowej do szkół i pokazanie wychowawcom dużej roli jaką odgrywa ona we współczesnym świecie. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego „wielokulturowy Wrocław”, który cieszył się dużym zainteresowaniem szkół. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostały wystawione w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na wrocławskim Rynku. Zamysłem Realizatorów projektu jest zachęcenie odwiedzających wystawę Wrocławian do pochylenia się nad tematem i dyskusji o potrzebie wdrażania rozwiązań integrujących lokalną społeczność z migrantami.

Projekt spotkał się z ciepłym przyjęciem, zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród uczniów.